رادیو افغان - صدای زندگی

 

عادت هشتم

عادت هشتم این است "پیدا کردن صدای خود و الهام گرفتن دیگران برای پیدا کردن خود."
در این سری جدید 24 بخش جدید، تولید کننده ما فضایل کتاب مقدس چنین رویکردی را مورد بحث قرار می دهد.

عادت هشتم این است "پیدا کردن صدای خود و الهام گرفتن دیگران برای پیدا کردن خود." در این سری جدید 24 بخش جدید، تولید کننده ما فضایل کتاب مقدس چنین رویکردی را مورد بحث قرار می دهد.

  • /ابتدا دیکران را درک کنیم، سپس انتظار داشته باشیم دیگران ما را درک کنند.

  • نیروی جمعی ایجاد کنید