رادیو افغان - صدای زندگی

 

رنگ زندگی

شنونده های عزیز رادیو صدای زندگی،
رنگ زندگی، برنامۀ است که در مورد مسایل مختلف صحبت میشود. در این برنامه ها ما در مورد مسایل خانوادگی،اجتماعی و سایر مسایل گپ میزنیم. و همچنان در بارۀ علل و راه بیرون رفت این مسایل مطابق کلام خدا صحبت میکنیم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

شنونده های عزیز رادیو صدای زندگی، رنگ زندگی، برنامۀ است که در مورد مسایل مختلف صحبت میشود. در این برنامه ها ما در مورد مسایل خانوادگی،اجتماعی و سایر مسایل گپ میزنیم. و همچنان در بارۀ علل و راه بیرون رفت این مسایل مطابق کلام خدا صحبت میکنیم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.