رادیو افغان - صدای زندگی

 

روزهای حيرت انگيز

افغانستان وطن عزيز ما در مرحله حساسی قرار دارد. در مرحله يک آغاز جديد. آيا ما برای نسل آينده چه اساسی را می گذاريم؟ دوستان ما کدام اند؟ وقتيکه می بينيم هنوز هم مشکلات و مناقشات در وطن ما دوام دارند، در برابر آن چه نوع برخورد کنيم؟
اين برنامه ها اين مسايل و موضوعات مختلف ديگر را که به شرايط حساس امروز وطن ما ارتباط دارد، مورد بحث قرار ميدهد.

افغانستان وطن عزيز ما در مرحله حساسی قرار دارد. در مرحله يک آغاز جديد. آيا ما برای نسل آينده چه اساسی را می گذاريم؟ دوستان ما کدام اند؟ وقتيکه می بينيم هنوز هم مشکلات و مناقشات در وطن ما دوام دارند، در برابر آن چه نوع برخورد کنيم؟ اين برنامه ها اين مسايل و موضوعات مختلف ديگر را که به شرايط حساس امروز وطن ما ارتباط دارد، مورد بحث قرار ميدهد.