رادیو افغان - صدای زندگی

 

شریعت مسیح

آیا شریعت چیست؟ آیا مسیحیان هم شریعت دارند؟ اگر شریعت دارند به چه اساس استوار است؟ برای جواب دادن به این سوالات صدای زندگی برنامه های رادیویی جالبی تهیه نموده و در خدمت شما قرار داده است. برعلاوه این برنامه ها به صورت خاص به شکل شیر و شکر یعنی به زبان های پشتو و دری به شکل گفت و شنید تهیه شده  اند که می توانند تشنه گی روحانی شما را رفع نماید. ما شما عزیزان را به شنیدن این برنامه ها دعوت می کنیم.

آیا شریعت چیست؟ آیا مسیحیان هم شریعت دارند؟ اگر شریعت دارند به چه اساس استوار است؟ برای جواب دادن به این سوالات صدای زندگی برنامه های رادیویی جالبی تهیه نموده و در خدمت شما قرار داده است. برعلاوه این برنامه ها به صورت خاص به شکل شیر و شکر یعنی به زبان های پشتو و دری به شکل گفت و شنید تهیه شده اند که می توانند تشنه گی روحانی شما را رفع نماید. ما شما عزیزان را به شنیدن این برنامه ها دعوت می کنیم.