رادیو افغان - صدای زندگی

 

صحت امروز

این سریال در مورد صحت و سلامتی است . در مورد موضوعات صحی رایج در افغانستان صحبت شده است. همچنین  مطالبی چند را از کتاب مقدس در مورد صحت و سلامتی در آن گنجانیده شده است.

این سریال در مورد صحت و سلامتی است . در مورد موضوعات صحی رایج در افغانستان صحبت شده است. همچنین مطالبی چند را از کتاب مقدس در مورد صحت و سلامتی در آن گنجانیده شده است.