رادیو افغان - صدای زندگی

 

نسیم پرستش

نسیم پرستش برنامه ای است که از شنیدن آن لذت خواهید برد. در اين برنامه شما می توانيد در مورد اهمیت پرستش خداوند در زندگی خود پی ببرید. همچنان در این برنامه سرود، شعر و بعضی مسایل دیگری روحانی را خواهید شنید.

نسیم پرستش برنامه ای است که از شنیدن آن لذت خواهید برد. در اين برنامه شما می توانيد در مورد اهمیت پرستش خداوند در زندگی خود پی ببرید. همچنان در این برنامه سرود، شعر و بعضی مسایل دیگری روحانی را خواهید شنید.