رادیو افغان - صدای زندگی

 

هنر های رهبری

این برنامه ها، برنامه های بسیار عملی هستند که اصول زندۀ رهبری و مدیریت را مورد بحث قرار می دهند.

این برنامه ها، برنامه های بسیار عملی هستند که اصول زندۀ رهبری و مدیریت را مورد بحث قرار می دهند.