رادیو افغان - صدای زندگی

 

عادت هشتم

عادت هشتم این است "پیدا کردن صدای خود و الهام گرفتن دیگران برای پیدا کردن خود."
در این سری جدید 24 بخش جدید، تولید کننده ما فضایل کتاب مقدس چنین رویکردی را مورد بحث قرار می دهد.

عادت هشتم این است "پیدا کردن صدای خود و الهام گرفتن دیگران برای پیدا کردن خود." در این سری جدید 24 بخش جدید، تولید کننده ما فضایل کتاب مقدس چنین رویکردی را مورد بحث قرار می دهد.

 • اصول باز سازی چهار بعد اساسی زندگی

 • اصول نگرش شخصی 2

 • اصول رهبری شخصی (٢)

 • /ابتدا دیکران را درک کنیم، سپس انتظار داشته باشیم دیگران ما را درک کنند.

 • نیروی جمعی ایجاد کنید

 • مهمترین مساٸل را در الویت قرار دهید اصول مدیریت شخصی (٢)

 • طرز دید برنده ـ برنده اصول رهبری جمعی (١)

 • ابتدا دیگران را درک کنید سپس انتظار داشته باشید دیگران شما را درک کنند

 • اصول ارتباط همدلی (٢)

 • نیروی جمعی ایجاد کنید اصول همکاری خلاق(١)

 • نیروی جمعی ایجاد کنید اصول همکاری خلاق(٢)

 • اراده ات را تیز کن

 • اصول بازسازی چهار بعد اساسی زندگی

 • عادت انسانهای موثر

 • صدای خود را بیابید

 • صدای درون خود را بشناسید قوانین طبیعی و اخلاق

 • پنداره، انضباط، اشتیاق و وجدان

 • صدای تان را ابراز کنید (اشتیاق)