رادیو افغان - صدای زندگی

 

سلام هموطن

دوستان ارجمند، برنامه های سلام هموطن،به بررسی مشکلات و پرابلم های که از آغاز جنگ ها و یرانی وطن ما تا به امروز به اشکال مختلف بروز کرده، میپردارد. این برنامه به اساس فاکت های عینی که در جامعه رخ داده تهیه شده است. 
شما میتوانید از طریق شماره تیلفون ۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

دوستان ارجمند، برنامه های سلام هموطن،به بررسی مشکلات و پرابلم های که از آغاز جنگ ها و یرانی وطن ما تا به امروز به اشکال مختلف بروز کرده، میپردارد. این برنامه به اساس فاکت های عینی که در جامعه رخ داده تهیه شده است. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون ۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

 • بچه بازی

 • خشونت علیه زنان

 • در مورد معلم

 • آزار و اذیت زنان و دختران در کوچه و بازار

 • تجارت داکتران و مالکین دواخانه ها

 • طویانه و مصارف گزاف عروسی

 • فساد اداری

 • پارلمان و عمل کرد آن

 • مجلس نمایندگان امتیازات ویژۀ را برای خود تصویب نمود

 • غذای های تاریخ گذشته در پایتخت به فروش میرسد

 • خود سوزی زنان افغان

 • معاینه خانه های خطرناک

 • زایشگاهی که هر روز در آن یک مشکل جدید تولد میشود

 • ماموران ترانسپورت ۹۰فیصـد عواید را به جیب خود می زنند

 • دخترانی که با فیر گلولۀ حق ازدواج را از دست میدهند

 • افشای اختلاس های ریس معارف شهر کابل

 • اختلاس ۸۷ میلیون افغانی در شهرک معلمین هرات

 • گمرک های افغانستان محل زور آزمایی قدرتمندان

 • نام من کجاست؟

 • تدريس کتاب هايي با روحيه تبليغي ارزش هاي ملي پاکستان در مکاتب خصوصي کابل

 • فرار دختران در هرات

 • وزارت ترانسپورت در حصار فساد و قانون شکنی

 • هشت مارچ، روزی که در مورد مشکلات زنان حرف نمیزنیم