رادیو افغان - صدای زندگی

 

سلام هموطن

دوستان ارجمند، برنامه های سلام هموطن،به بررسی مشکلات و پرابلم های که از آغاز جنگ ها و یرانی وطن ما تا به امروز به اشکال مختلف بروز کرده، میپردارد. این برنامه به اساس فاکت های عینی که در جامعه رخ داده تهیه شده است.

دوستان ارجمند، برنامه های سلام هموطن،به بررسی مشکلات و پرابلم های که از آغاز جنگ ها و یرانی وطن ما تا به امروز به اشکال مختلف بروز کرده، میپردارد. این برنامه به اساس فاکت های عینی که در جامعه رخ داده تهیه شده است.

  • بچه بازی

  • خشونت علیه زنان

  • در مورد معلم

  • آزار و اذیت زنان و دختران در کوچه و بازار

  • تجارت داکتران و مالکین دواخانه ها

  • طویانه و مصارف گزاف عروسی

  • فساد اداری

  • پارلمان و عمل کرد آن

  • مجلس نمایندگان امتیازات ویژۀ را برای خود تصویب نمود