رادیو افغان - صدای زندگی

 

راز خوشبختی

به برنامه راز خوشبختی خوش آمدید.
آیا میدانستید که خدا برکاتی عظیمی را برای شما آماده کرده است؟ عیسی مسیح پیش ازینکه دوباره به آسمان برگشت کند فرمود: "من میروم تا برای شما جاهای قشنگ آماده کنم و دوباره برمیگردم تا شما را با خود ببرم. (انجیل یوحنا 14 : 3 )شما در اين برنامه های جدید درخواهید یافت که این برکات را چگونه بدست آورده شامل خانه آسمانی خود گردید . 
در فیض خداوند باشید.

به برنامه راز خوشبختی خوش آمدید. آیا میدانستید که خدا برکاتی عظیمی را برای شما آماده کرده است؟ عیسی مسیح پیش ازینکه دوباره به آسمان برگشت کند فرمود: "من میروم تا برای شما جاهای قشنگ آماده کنم و دوباره برمیگردم تا شما را با خود ببرم. (انجیل یوحنا 14 : 3 )شما در اين برنامه های جدید درخواهید یافت که این برکات را چگونه بدست آورده شامل خانه آسمانی خود گردید . در فیض خداوند باشید.