رادیو افغان - صدای زندگی

 

سوال و جواب

fffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffff

  • عیسی مسیح هم مثل دیگران یک معلم مذهبی بود، چرا او را سزاوار پرستش ساخته اید؟

  • دین محصول شرایط و محیط زندگی انسان است . پس مردم چگونه می توانند نسبت به ایمان خود تشویش داشته باشند؟

  • /مسیحیت بر اساس کتاب مقدس استواراست

  • خدا و ایمان به او، صرف وسیلۀ تسلی دل بیچارگان است، که در حقیقت وجود ندارند.

  • اگر خدای قادر مطلق وجود دارد. چرا نمی تواند دنیا را از این بدبختی ها نجات دهد.

  • مسیحیت صرف برای مردم ساده و بیسواد است.

  • من کار نیک میکنم،به دین دیگر ضرورت ندارم

  • آیا یک خدا نیست؟