رادیو افغان - صدای زندگی

 

روز های حیرت انگیز - قوانین رهبری

این برنامه های نیم ساعتۀ رادیویی زیر عنوان ٢١  قانون انکار ناپذیر رهبری هستند که به اساس کتاب ٢١ قانون انکار ناپذیر رهبری جان ماکسویل تهیه شده اند. عملی کردن هریک از این ٢١ قانون که در ٢١ برنامه با مثال های خارجی و افغانی توضیح شده اند حقیقتاً می توانند نقش انکار ناپذیر در رهبری کردن موفق داشته باشند. برعلاوه در اخیر هر یک این برنامه ها تعلیم روحانی نیز گنجانیده شده است که می تواند برای عملی کردن این در زندگی عملی ما را تقویت کند.

این برنامه های نیم ساعتۀ رادیویی زیر عنوان ٢١ قانون انکار ناپذیر رهبری هستند که به اساس کتاب ٢١ قانون انکار ناپذیر رهبری جان ماکسویل تهیه شده اند. عملی کردن هریک از این ٢١ قانون که در ٢١ برنامه با مثال های خارجی و افغانی توضیح شده اند حقیقتاً می توانند نقش انکار ناپذیر در رهبری کردن موفق داشته باشند. برعلاوه در اخیر هر یک این برنامه ها تعلیم روحانی نیز گنجانیده شده است که می تواند برای عملی کردن این در زندگی عملی ما را تقویت کند.