رادیو افغان - صدای زندگی

 

فریاد زن

هر برنامه دارای یک داستان محلی افغانی و یک داستان از کتاب مقدس می باشد.  درین برنامه ها ما در باره ای مشکلات روزمره حرف میزنیم.  این برنامه ها همچنان داری پارچه های قشنگ موسیقی و اشعار مقبول اند.  در آخر هر برنامه از دید گاه مسیحیت راه حل برای مشکلات جامعه پیش خواهیم کرد.  امید واریم ازین برنامه ها لذت برده و از معلومات آن استفاده کرده بتوانید.  برای معلومات زیادتر و سوالات و نظریات تان لطفا به آدرس ذیل بما بنویسید.

هر برنامه دارای یک داستان محلی افغانی و یک داستان از کتاب مقدس می باشد. درین برنامه ها ما در باره ای مشکلات روزمره حرف میزنیم. این برنامه ها همچنان داری پارچه های قشنگ موسیقی و اشعار مقبول اند. در آخر هر برنامه از دید گاه مسیحیت راه حل برای مشکلات جامعه پیش خواهیم کرد. امید واریم ازین برنامه ها لذت برده و از معلومات آن استفاده کرده بتوانید. برای معلومات زیادتر و سوالات و نظریات تان لطفا به آدرس ذیل بما بنویسید.