رادیو افغان - صدای زندگی

 

به سوی صلح

انسان ها میل دارند که با یکدیگر در جنگ و ستیز باشند. ما چطور می توانیم جنگ و ستیز را با یکدیگر توقف بدهیم و در عوض در صلح و صفا با هم زندگی کنیم. در آغاز این برنامه ها درامه های کوتاهی گنجانیده شده اند تا ما ببینیم چطور با هم جنگ و دعوا می کنیم، به تعقیب آن دو گوینده در مورد راه های عملی جلوگیری و بیرون رفت از آن صحبت می کنند.

انسان ها میل دارند که با یکدیگر در جنگ و ستیز باشند. ما چطور می توانیم جنگ و ستیز را با یکدیگر توقف بدهیم و در عوض در صلح و صفا با هم زندگی کنیم. در آغاز این برنامه ها درامه های کوتاهی گنجانیده شده اند تا ما ببینیم چطور با هم جنگ و دعوا می کنیم، به تعقیب آن دو گوینده در مورد راه های عملی جلوگیری و بیرون رفت از آن صحبت می کنند.