رادیو افغان - صدای زندگی

 

داستان زندگی عيسی

عيسی ناصری. آيا او يک پيغمبر است؟ آيا او يک انسان عادی بود؟ آيا او يک شخص فريبکار بود؟ به بخش های صوتی فيلم مشهور عيسی مسيح گوش دهيد. اين سلسله دنباله دار است که در چند ماه نشر می شود.  
  

فيلم عيسی مسيح به ۱۰۰۰ زبان دنيا ترجمه شده است که به ٧٩٢ زبان بر روی انترنيت قابل دريافت است. برعلاوه اين فيلم بر روی سی دی و ويدو کست نيز قابل دريافت است. شما می توانيد از اين آدرس آن را دريافت کنيد:
  

  
The JESUS Film Project  
PO Box 72007  
San Clemente, CA 92674-2007

عيسی ناصری. آيا او يک پيغمبر است؟ آيا او يک انسان عادی بود؟ آيا او يک شخص فريبکار بود؟ به بخش های صوتی فيلم مشهور عيسی مسيح گوش دهيد. اين سلسله دنباله دار است که در چند ماه نشر می شود. فيلم عيسی مسيح به ۱۰۰۰ زبان دنيا ترجمه شده است که به ٧٩٢ زبان بر روی انترنيت قابل دريافت است. برعلاوه اين فيلم بر روی سی دی و ويدو کست نيز قابل دريافت است. شما می توانيد از اين آدرس آن را دريافت کنيد: The JESUS Film Project PO Box 72007 San Clemente, CA 92674-2007