رادیو افغان - صدای زندگی

 

ما و خانواده ما

آيا در فاميل تان مشکلی وجود دارد که مانع خوشی و خوشبختی شما و خانواده تان ميگردد، پس به شما توصيه ميکنيم تا به پروگرامهای " ماو خانواده ما" گوش فرا دهيد. پروگرامهای " ما و خانواده ما" حاوی مطالب دلچسپ و مهمی اند که شمارا کمک ميکند  تا به اکثريت سوالات مهم زندگی تان جواب درست حاصل کنيد و تا بتوانيد در روند زندگی فاميلی خويش خوشحال و کامگار باشيد.

آيا در فاميل تان مشکلی وجود دارد که مانع خوشی و خوشبختی شما و خانواده تان ميگردد، پس به شما توصيه ميکنيم تا به پروگرامهای " ماو خانواده ما" گوش فرا دهيد. پروگرامهای " ما و خانواده ما" حاوی مطالب دلچسپ و مهمی اند که شمارا کمک ميکند تا به اکثريت سوالات مهم زندگی تان جواب درست حاصل کنيد و تا بتوانيد در روند زندگی فاميلی خويش خوشحال و کامگار باشيد.