رادیو افغان - صدای زندگی

 

برنامه های خاص

در اين بخش شما می توانيد برنامه های خاص را  بمناسبت روز های مهم، مثل جشن تولد عيسی مسيح يعنی کرسمس، نوروز، جشن رستاخيز مسيح و روز زن  را بشنويد. لطفاً اين برنامه ها را بشنويد زيرا اطمينان داريم که موضوعات دلخواه خود را در آن يافته می توانيد. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

در اين بخش شما می توانيد برنامه های خاص را بمناسبت روز های مهم، مثل جشن تولد عيسی مسيح يعنی کرسمس، نوروز، جشن رستاخيز مسيح و روز زن را بشنويد. لطفاً اين برنامه ها را بشنويد زيرا اطمينان داريم که موضوعات دلخواه خود را در آن يافته می توانيد. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.