رادیو افغان - صدای زندگی

 

داستان های آشکار شده

قصه های محلی افغانستان و موضوعاتی در مورد قربانی و نجات که در کتاب مقدس از طرف خدا به ما به آشکار شده است. این برنامه ها «داستان های آشکار شده» است که خدا چطور نجات را به انسان مهیا ساخت.

قصه های محلی افغانستان و موضوعاتی در مورد قربانی و نجات که در کتاب مقدس از طرف خدا به ما به آشکار شده است. این برنامه ها «داستان های آشکار شده» است که خدا چطور نجات را به انسان مهیا ساخت.