رادیو افغان - صدای زندگی

 

از هر گل برگي

از هر گل برگي٬ برنامه ای است برای شنوندگان از طرف خود شنوندگان. در اين برنامه شما می توانيد موسيقی، اشعار و موضوعات علمی ديگر را که به زندگی روزانه شما ارتباط می گيرد بشنويد.

اگر شما سوالی داشته باشيد و می خواهيد که جواب آنرا دريافت کنيد، لطفاً به اين آدرس ايميل برای ما بنويسيد. ما کوشش می کنيم که به سوالات شما يا از طريق ايميل و يا از طرف راديو جواب بگوييم.
 شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

از هر گل برگي٬ برنامه ای است برای شنوندگان از طرف خود شنوندگان. در اين برنامه شما می توانيد موسيقی، اشعار و موضوعات علمی ديگر را که به زندگی روزانه شما ارتباط می گيرد بشنويد. اگر شما سوالی داشته باشيد و می خواهيد که جواب آنرا دريافت کنيد، لطفاً به اين آدرس ايميل برای ما بنويسيد. ما کوشش می کنيم که به سوالات شما يا از طريق ايميل و يا از طرف راديو جواب بگوييم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

 • فصل اول داستان ستاره

 • فصل دوم داستان ستاره

 • در مورد قیام عیسی مسیح از مردگان.

 • فصل سوم داستان ستاره.

 • فصل چهارم داستان ستاره.

 • فصل پنجم داستان ستاره.

 • فصل ششم داستان ستاره.

 • فصل هفتم داستان ستاره.

 • بخش اول فصل هشتم داستان ستاره.

 • بخش دوم فصل هشتم داستان ستاره.

 • فصل نهم داستان ستاره.

 • فصل دهم داستان ستاره.

 • بخش اول فصل یازدهم داستان ستاره.

 • بخش دوم فصل یازدهم داستان ستاره.

 • فصل دوازدهم داستان ستاره.

 • فصل سیزدهم داستان ستاره.

 • فصل چهاردهم داستان ستاره.

 • بخش پانزدهم داستان ستاره.

 • بخش اول فصل شانزدهم داستان ستاره.

 • بخش دوم فصل شانزدهم داستان ستاره.

 • بخش اول فصل هفدهم داستان ستاره.

 • بخش دوم فصل هفدهم داستان ستاره.

 • بخش اول فصل هجدهم داستان ستاره.

 • بخش دوم فصل هجدهم داستان ستاره.

 • فصل نزدهم داستان ستاره.

 • فصل بیستم داستان ستاره.

 • مهربان ترین گل دنیا

 • جواهرات ستاره. داستان کوتاه.

 • نور خورشید. داستان کوتاه.

 • جورج و اژده ها. داستان کوتاه.

 • ستاره های آسمان. داستان کوتاه.

 • قهرمان کوچک هالند. داستان کوتاه.

 • چوب شکن. داستان کوتاه.

 • فلاناگان پدر. داستان کوتاه.

 • ملاقۀ حلبی. داستان کوتاه.

 • ویرژه برنامۀ میلاد عیسی مسیح

 • قصری در جزیره. داستان کوتاه.

 • جان گرفته. داستان کوتاه.

 • پادشاه و بازش. داستان کوتاه.

 • ایب راستکار. داستان کوتاه.

 • نوبت کمک تشیرا. داستان کوتاه.

 • قهرمان صخرۀ سرخ پوستان. داستان کوتاه.

 • کسی شما را نظاره میکند. داستان کوتاه.

 • جورج و درخت آلوبالو. داستان کوتاه.

 • قو های وحشی. داستان کوتاه.

 • فرشتۀ نور. داستان کوتاه.

 • اسپ قاضی. داستان کوتاه.

 • کل بچه. داستان کوتاه.

 • پند و اندرز به پرندگان. داستان کوتاه.

 • معلم هلن. داستان کوتاه.

 • شاهدخت زیبا. داستان کوتاه.

 • طلا و محبت. داستان کوتاه.

 • گردن بند مروارید. داستان کوتاه.

 • تو نمیتوانی. داستان کوتاه.

 • یک روز آخر زمستان. داستان کوتاه.

 • بکسک جیبی چرمی. داستان کوتاه.

 • جادثه. داستان کوتاه.

 • بازگشت. داستان کوتاه.

 • من ترا برای همیشه دوست خواهم داشت. داستان کوتاه.

 • آهنگر پیر. داستان کوتاه.

 • بخش اول داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش دوم داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش سوم داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش چهارم داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش پنجم داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش ششم داستان بنفشه های بهاری.

 • بخش اول داستان آن شب مه آلود.

 • بخش دوم داستان آن شب مه آلود.

 • بخش سوم داستان آن شب مه آلود.

 • بخش چهارم داستان آن شب مه آلود.

 • اژده های در آئینه. داستان کوتاه.

 • اولین و آخرین داستان. داستان کوتاه.

 • درز دیوار. داستان کوتاه.

 • الماس پادشاه. داستان کوتاه.

 • سرگذشت. داستان کوتاه.

 • گل مکی. داستان کوتاه غم انگیز.

 • آتش، یک داستان واقعی.

 • شهر زخمی، یک داستان واقعی.

 • سازها و آواز ها، داستان کوتاه.

 • سازها و آواز ها، داستان کوتاه. قسمت دوم.

 • سفر، داستان کوتاه.

 • پس از مسافرت، داستان کوتاه.

 • عشق در ابتدای راه، داستان کوتاه.

 • پس از غروب، داستان کوتاه.

 • عزت یا ثروت، داستان کوتاه.

 • عزت یا ثروت، قسمت دوم داستان کوتاه.

 • تعبیدی داستان کوتاه.

 • بوی.داستان کوتاه

 • گربه ای چهارم. قسمت اول.

 • گربه ای چهارم. قسمت دوم.

 • گل پنبه، داستان کوتاه

 • وقتی که نی ها گل میکند

 • وقتی که نی ها گل میکند. قسمت دوم

 • وقتی که نی ها گل میکند. قسمت سوم

 • بشنو از نی که حکایت میکند

 • بشنو از نی که حکایت میکند. قسمت دوم

 • چشم انتظار. داستان کوتاه

 • گهوارۀ خالی. داستان کوتاه

 • از مرگ تا زندگی. داستان کوتاه

 • حسن غمکش. داستان کوتاه

 • عروسی، داستان کوتاه

 • سوال حتمی، داستان کوتاه.

 • سوال حتمی، قسمت دوم داستان کوتاه.

 • سوال حتمی، قسمت سوم داستان کوتاه.

 • پیوندی ابدی، داستان کوتاه

 • جبران ناپذیر، داستان کوتاه

 • شاهزاده خانم، داستان کوتاه

 • شاهزاده خانم، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • شب های سرد زمستان، داستان کوتاه

 • شب های سرد زمستان، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • داستان یک شهر، داستان کوتاه.

 • افسون چشمان شیر، داستان کوتاه

 • در های بسته، داستان کوتاه

 • در های بسته، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • امیر با سگش. داستان کوتاه

 • امیر با سگش، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • قالین باف، داستان کوتاه

 • قالین باف، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • سر زمین رویا ها، داستان کوتاه

 • مادر، داستان کوتاه

 • چند کوچه دورتر. داستان کوتاه

 • خانه یی با یک درخت توت، داستان کوتاه

 • خانه یی با یک درخت توت، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • فقط به خاطر تو

 • تاوان اشتباه، داستان کوتاه.

 • گریه های درخت، داستان کوتاه

 • گریه های درخت، داستان کوتاه. قسمت دوم

 • سگ سپید

 • حق همسایه

 • شکارچی

 • شکار چی. قسمت دوم

 • تنهاتر

 • تنهاتر. قسمت دوم

 • آتش و طراوت برگ

 • آتش و طراوت برگ. قسمت دوم

 • چنگک ها و زنجیرها

 • از پشت پنجره

 • یک نگاه آشنا

 • یک نگاه آشنا. قسمت دوم

 • پیرمرد تکمه فروش

 • تنور و زبانۀ آتش

 • تنور و زبانۀ آتش. قسمت دوم

 • خطه شماره چهار

 • دیگر دیر شده بود

 • زندگی در شفاخانه

 • جای خالی دکمه

 • یا مهتاب یا مرگ

 • شیر و خون

 • غلام کچالو

 • غلام کچالو، قسمت دوم

 • آغازِماجرا

 • اضطراب

 • گرگ ها و آدمها

 • قسمت دوم داستان کوتاۀ «گرگ ها و آدمها»

 • گل چهره