رادیو افغان - صدای زندگی

 

زخم های خاموش جنگ.

Dariجنگ باعث شد که مردم افغانستان با هیرویین آشنا شوند. آشنایی با هیرویین سبب شد که شیرازۀ خانواده ها را از هم بپاشاند. باید خاطر نشان کنیم که در سایه یی این جنگ، حوادث صورت گرفته که ما به آسانی متوجه نشده ایم. این حوادث که صورت گرفته برای هر کدام ما مایه یی شرم است. ولی تا به کی شرم؟! بیایید که به این موضوعات بپردازیم و آن عبارت از این است که: زن افغان به هیروهیین آلوده شد، افغانها به مرض ایدز مبتلا شدن، شیرازی خانواده ها از هم پاشیده شد و امثال اینها. ما از شما دعوت میکنیم که به این برنامه که انعکاسی از جامعۀ ماست گوش بدهید و اگر خواشته باشید میتوانید نظر تان را ما در میان بگذارید.

Dariجنگ باعث شد که مردم افغانستان با هیرویین آشنا شوند. آشنایی با هیرویین سبب شد که شیرازۀ خانواده ها را از هم بپاشاند. باید خاطر نشان کنیم که در سایه یی این جنگ، حوادث صورت گرفته که ما به آسانی متوجه نشده ایم. این حوادث که صورت گرفته برای هر کدام ما مایه یی شرم است. ولی تا به کی شرم؟! بیایید که به این موضوعات بپردازیم و آن عبارت از این است که: زن افغان به هیروهیین آلوده شد، افغانها به مرض ایدز مبتلا شدن، شیرازی خانواده ها از هم پاشیده شد و امثال اینها. ما از شما دعوت میکنیم که به این برنامه که انعکاسی از جامعۀ ماست گوش بدهید و اگر خواشته باشید میتوانید نظر تان را ما در میان بگذارید.

  • مواد مخدر باعث از هم پاشیدن شیرازی خانواده ها میشود.

  • جنگ باعث شده که جوانان ما به مواد مخدر روی بیاورند.

  • جنگ باعث شد که دختران و زنان نیز به هیرویین معتاد شوند.

  • امکانات محدود برای ترک تریاک، ۳ شفاخانه برای پنج ولایت.

  • پی آمد جنگ '' شکنجه، تجاوز و خشونت.''