رادیو افغان - صدای زندگی

 

بود و نبود من

بود و نبود من

بود و نبود من