رادیو افغان - صدای زندگی

 

از جان و دل

همکاران صدای زندگی٬ از صمیم قلب این سرود ها را برای شما آماده کیده اند.  در این دنیای پر غوغا و پر مشقت امیدواریم برای چند لحظه ای بتوانیم شما را به یک دنیا صلح آمیز و مبارک دعوت کنیم.  در این سرود ها شما در باره ای تولد و پادشاهی عیسی مسیح خواهید شنید.  او آمد که مالک قلب شما گردد.  امیدواریم که در آخر روز شما به دعوت او جواب داده و او را بحیث سلطان قلب تان بشناسید.

همکاران صدای زندگی٬ از صمیم قلب این سرود ها را برای شما آماده کیده اند. در این دنیای پر غوغا و پر مشقت امیدواریم برای چند لحظه ای بتوانیم شما را به یک دنیا صلح آمیز و مبارک دعوت کنیم. در این سرود ها شما در باره ای تولد و پادشاهی عیسی مسیح خواهید شنید. او آمد که مالک قلب شما گردد. امیدواریم که در آخر روز شما به دعوت او جواب داده و او را بحیث سلطان قلب تان بشناسید.