رادیو افغان - صدای زندگی

 

تۀ بادشاه دَ بادشاهانو يې عيسىٰ

زما ملګرو زمونږ دَ ګيتونو په دې سى ډى کښې به تاسو دَ خدائ اؤ دَ حضرت عيسىٰ مسيح دَ لوئ شان، مينې اؤ قدرت په حقله ګيتونه آؤرئ.

زما ملګرو زمونږ دَ ګيتونو په دې سى ډى کښې به تاسو دَ خدائ اؤ دَ حضرت عيسىٰ مسيح دَ لوئ شان، مينې اؤ قدرت په حقله ګيتونه آؤرئ.

  • هيلولويا، هيلولويا، تۀ بادشاه دَ بادشاهانو يې عيسىٰ .....

  • په انجيل کښې چې ما وليدله دا، خدائ وئيلى چې نصيحت واؤرئ زما.....

  • بل نشته ستا په شان عيسىٰ ......

  • شه مهربانه، په مونږ يې ګرانه، زمونږ عيسىٰ يې......

  • ستا په لوئ شان مې څوګند چې تۀ يې زما ......

  • وروڼو راشئ چې ټول کښينو په يو ځائ....

  • محبت لرى زما سره عيسىٰ ، هغه وخت رابلى ځان ته ما بيا بيا....

  • کۀ هر څوک غواړى رانه، دا خبره دې واؤرى زما خپل ايمان دې کړى مضبوط ، اؤ هميشه دې وکړى دعا....

  • خدائ لره تۀ راشه بيا، هغه غواړى تا ته شى نزدې.....

  • په مونږه تۀ نظر وکړه بادشاه يې دَ آسمان، عيسىٰ دَ نوم دې زار شمه په ټولو يې ډير ګران....