رادیو افغان - صدای زندگی

 

ستایش

سرود های ذیل را میتوانید بشنوید و روی سی دی ذخیره کرده به دوستان تان بدهید . این سرود ها را میتوانید در برنامه های کلیسای خانگی نیز بشنوید.

سرود های ذیل را میتوانید بشنوید و روی سی دی ذخیره کرده به دوستان تان بدهید . این سرود ها را میتوانید در برنامه های کلیسای خانگی نیز بشنوید.