رادیو افغان - صدای زندگی

 

سرود‌های پرستشی بزبان تاجیکی