رادیو افغان - صدای زندگی

 

انجیل مقدس

قراعت انجیل مقدس با آواز های مختلف و موسیقی خوش آیند.  امیدواریم از شنیدن انجیل مقدس لذت ببیرد.

قراعت انجیل مقدس با آواز های مختلف و موسیقی خوش آیند. امیدواریم از شنیدن انجیل مقدس لذت ببیرد.