رادیو افغان - صدای زندگی

 

داستان خدا

خدای خالق و بخشندۀ حيات، آيا او حرف می زند؟ آيا او به ما توجه دارد؟ آيا می توانيم او را بشناسیم؟
  

بلی، او حرف زد. او به ما توجه دارد و با پیامی که برای همۀ بشریت فرستاد می فرمايد چگونه او را بشناسیم.  


خدا سه هزار و پنجصد سال قبل به مردم هدایت داد که کلام او را بنويسند. در دوران یک هزار و پنجصد سال دیگر، او به کلام خود ادامه داد و چهل شخص مختلف پيام های او را ثبت کردند.  


نوشته های اولی تورات، زبور و صحف انبيا می باشند که عهد عتیق نامیده می شوند. بقيه کلام خدا را انجیل مقدس يا عهد جديد تشکيل می دهند. اينها در طومار ها نگاشته شده و بنام نوشته ها شهرت يافتند. امروز این نوشته ها در یک کتاب جمع آوری شده و به نام کتاب مقدس ياد می شود.   
 این است داستان خدا.

خدای خالق و بخشندۀ حيات، آيا او حرف می زند؟ آيا او به ما توجه دارد؟ آيا می توانيم او را بشناسیم؟ بلی، او حرف زد. او به ما توجه دارد و با پیامی که برای همۀ بشریت فرستاد می فرمايد چگونه او را بشناسیم. خدا سه هزار و پنجصد سال قبل به مردم هدایت داد که کلام او را بنويسند. در دوران یک هزار و پنجصد سال دیگر، او به کلام خود ادامه داد و چهل شخص مختلف پيام های او را ثبت کردند. نوشته های اولی تورات، زبور و صحف انبيا می باشند که عهد عتیق نامیده می شوند. بقيه کلام خدا را انجیل مقدس يا عهد جديد تشکيل می دهند. اينها در طومار ها نگاشته شده و بنام نوشته ها شهرت يافتند. امروز این نوشته ها در یک کتاب جمع آوری شده و به نام کتاب مقدس ياد می شود. این است داستان خدا.