رادیو افغان - صدای زندگی

 

قسمتهای عهد عتیق

شما میتوانید به قسمتهای عهد عتیق در کتاب مقدس که از شروع پیدایش میباشد را بشنوید و کار خدا در نقشه خود برای ما ببینید. امیدواریم که در آینده بتوانیم تمامی کتاب مقدس را به شکل صوتی برای شما تهیه کنیم.

شما میتوانید به قسمتهای عهد عتیق در کتاب مقدس که از شروع پیدایش میباشد را بشنوید و کار خدا در نقشه خود برای ما ببینید. امیدواریم که در آینده بتوانیم تمامی کتاب مقدس را به شکل صوتی برای شما تهیه کنیم.