رادیو افغان - صدای زندگی

 

مزامیر

۱۲ ساعت کلام خدا بزنان دری.  امیدواریم از البم مکمل مزامیر که شامل ۱۵۰ سرود با موسیقی قشنگ می باشد لذت ببرید.

۱۲ ساعت کلام خدا بزنان دری. امیدواریم از البم مکمل مزامیر که شامل ۱۵۰ سرود با موسیقی قشنگ می باشد لذت ببرید.