رادیو افغان - صدای زندگی

 

مزامیر

۱۲ ساعت کلام خدا بزنان دری. امیدواریم از البم مکمل مزامیر که شامل ۱۵۰ سرود با موسیقی قشنگ می باشد لذت ببرید.

۱۲ ساعت کلام خدا بزنان دری. امیدواریم از البم مکمل مزامیر که شامل ۱۵۰ سرود با موسیقی قشنگ می باشد لذت ببرید.

 • مزامير ۱ - خوشبختی واقعی

 • مزامیر ۲ - پادشاه برگزیده خدا

 • مزامیر ۳ - دعای صبحگاهان

 • مزامیر ۴ - دعای شامگاه

 • مزامیر ۵ - دعای محافظت

 • مزامیر ۶ - دعا درهنگام پریشانی

 • مزامیر ۷ - دعای داد خواهی

 • مزامیر ۸ - جلال خداوند و افتخار انسان

 • مزامیر ۹ - سپاس ازخداوند، بخاطر عدالتش

 • مزامیر ۱۰ - دعای داد خواهی

 • مزامیر ۱۱ - اعتماد به خداوند

 • مزامیر ۱۲ - درخواست کمک در وقت مصیبت

 • مزامیر ۱۳ - دعا برای نجات از شر دشمنان

 • مزامیر ۱۴ - شرارت انسان

 • مزامیر ۱۵ - اراده و رضای خدا

 • مزامیر ۱۶ - اطمینان در خداوند

 • مزامیر ۱۷ - دعای شخص عادل

 • مزامیر ۱۸ - سرود پیروزی

 • مزامیر ۱۹ - جلال خدا در افرینش

 • مزامیر ۲۰ - دعای پیروزی

 • مزامیر ۲۱ - سپاسگزاری برای پیروزی

 • مزامیر ۲۲ - فریاد غم وسرود ستایش

 • مزامیر ۲۳ - خداوند چوپان من است

 • مزامیر ۲۴ - پادشاه با عظمت

 • مزامیر ۲۵ - دعا برای هدایت و محافظت

 • مزامیر ۲۶ - دعای شخص عادل

 • مزامیر ۲۷ - شرود اطمینان

 • مزامیر ۲۸ - درخواست کمک

 • مزامیر ۲۹ - هیبت صدای خداوند

 • مزامیر ۳۰ - دعای شکرانگی

 • مزامیر ۳۱ - دعای توکل به خداوند

 • مزامیر ۳۲ - اعتراف و آمرزش

 • مزامیر ۳۳ - سرود ستایش

 • مزامیر ۳۴ - در ستایش نیکویی خداوند

 • مزامیر ۳۵ - دعا برای کمک

 • مزامیر ۳۶ - شرارت انسان

 • مزامیر ۳۷ - سرنوشت نیکان و بدان

 • مزامیر ۳۸ - دعای شخص رنجدیده

 • مزامیر ۳۹ - اعتراف شخص رنجدیده

 • مزامیر ۴۰ - سرود پرستش

 • مزامیر ۴۱ - دعای یک بیمار

 • مزامیر ۴۲ - دعای شخص پریشان

 • مزامیر ۴۳ - ادامهء دعای شخص پریشان

 • مزامیر ۴۴ - خداوند در همه حال پشتیبان ما است

 • مزامیر ۴۵ - سرود عروسی ملوکانه

 • مزامیر ۴۶ - خدا پناهگاه ما است

 • مزامیر ۴۷ - خداوند پادشاه تمام جهان است

 • مزامیر ۴۸ - صهیون شهر خدا

 • مزامیر ۴۹ - حماقت اعتماد به ثروت

 • مزامیر ۵۰ - عبادت واقعی

 • مزامیر ۵۱ - طلب آمرزش

 • مزامیر ۵۲ - سرنوشت شخص بد کار

 • مزامیر ۵۳ - شرارت انسان

 • مزامیر ۵۴ - دعای رهایی از شر دشمنان

 • مزامیر ۵۵ - دعای کسی که دوستش به او خیانت کرده است

 • مزامیر ۵۶ - توکل بر خدا

 • مزامیر ۵۷ - دعای کمک

 • مزامیر ۵۸ - مجازات مردم بد کار

 • مزامیر ۵۹ - دعای محافظت

 • مزامیر ۶۰ - دعا برای رهایی

 • مزامیر ۶۱ - فریاد به حضورخدا

 • مزامیر ۶۲ - اعتماد به حمایت خدا

 • مزامیر ۶۳ - جان من تشنهء توست

 • مزامیر ۶۴ - دعای حمایت از شر دشمنان

 • مزامیر ۶۵ - ستایش و شکرگذاری

 • مزامیر ۶۶ - سرود شکرگذاری

 • مزامیر ۶۷ - سرود شکرگذاری

 • مزامیر ۶۸ - سرود پیروزی

 • مزامیر ۶۹ - طلب کمک از خدا

 • مزامیر ۷۰ - دعای کمک

 • مزامیر ۷۱ - دعای شخص پیر

 • مزامیر ۷۲ - دعائی برای پادشاه

 • مزامیر ۷۳ - عدالت خدا

 • مزامیر ۷۴ - دعا برای رهایی

 • مزامیر ۷۵ - خداوند داور حقیقی است

 • مزامیر ۷۶ - خدا پیروز است

 • مزامیر ۷۷ - تسلی در روز پریشانی

 • مزامیر ۷۸ - خدا و قوم برگزیدهء او

 • مزامیر ۷۹ - دعابرای رهایی قوم

 • مزامیر ۸۰ - دعا برای احیای قوم

 • مزامیر ۸۱ - سرود عید

 • مزامیر ۸۲ - خداوند فرمانروای مطلق است

 • مزامیر ۸۳ - دعا برای شکست دشمنان

 • مزامیر ۸۴ - اشتیاق برای خانهء خدا

 • مزامیر ۸۵ - دعای نجات و رستگاری

 • مزامیر ۸۶ - دعا برای کمک

 • مزامیر ۸۷ - در وصف اورشلیم

 • مزامیر ۸۸ - فریاد کمک

 • مزامیر ۸۹ - وفاداری خدا با داود

 • مزامیر ۹۰ - خدای جاویدان و انسان فانی

 • مزامیر ۹۱ - خداوند پناهگاه و حافظ ما است

 • مزامیر ۹۲ - ستایش و سپاسگذاری

 • مزامیر ۹۳ - پاد شاهی خداوند

 • مزامیر ۹۴ - خداوند انتقام می گیرد

 • مزامیر ۹۵ - سرود پرستش خداوند

 • مزامیر ۹۶ - بزرگی و جلال خدا

 • مزامیر ۹۷ - قدرت و عظمت خداوند

 • مزامیر ۹۸ - سرود تازه

 • مزامیر ۹۹ - سلطنت و اقتدار خداوند

 • مزامیر ۱۰۰ - سرود حمد و خوشی

 • مزامیر ۱۰۱ - وعدهء پادشاه

 • مزامیر ۱۰۲ - دعا در پریشانی

 • مزامیر ۱۰۳ - ستایش رحمت خدا

 • مزامیر ۱۰۴ - در ستایش آفریدگار

 • مزامیر ۱۰۵ - خداوند و قوم برگذیدهء او

 • مزامیر ۱۰۶ - رحمت خداوند بر قوم برگذیده اش

 • مزامیر ۱۰۷ - ستایش نیکویی خداوند

 • مزامیر ۱۰۸ - طلب کمک علیه دشمنان

 • مزامیر ۱۰۹ - شکایت شخص رنجدیده

 • مزامیر ۱۱۰ - خداوند و پادشاه برگذیده اش

 • مزامیر ۱۱۱ - ستایش اعمال خداوند

 • مزامیر ۱۱۲ - سعادت شخص خدا ترس

 • مزامیر ۱۱۳ - سرود حمد خداوند

 • مزامیر ۱۱۴ - سرود فصح

 • مزامیر ۱۱۵ - در وصف خدای حقیقی

 • مزامیر ۱۱۶ - سپاسگذاری برای رهایی

 • مزامیر ۱۱۷ - در ستایش خداوند

 • مزامیر ۱۱۸ - سرود پیروزی

 • مزامیر ۱۱۹ - نور و تسلی در کلام خدا

 • مزامیر ۱۲۰ - دعای رستگاری

 • مزامیر ۱۲۱ - خداوند حافظ ما است

 • مزامیر ۱۲۲ - وصف اورشلیم

 • مزامیر ۱۲۳ - درخواست رحمت

 • مزامیر ۱۲۴ - خداوند مددگار ماست

 • مزامیر ۱۲۵ - امنیت قوم برگذیدهء خدا

 • مزامیر ۱۲۶ - دعا برای رهایی

 • مزامیر ۱۲۷ - اعتماد بر خدا

 • مزامیر ۱۲۸ - پاداش اطاعت از خداوند

 • مزامیر ۱۲۹ - رهایی از دشمنان

 • مزامیر ۱۳۰ - درخواست آمرزش

 • مزامیر ۱۳۱ - دعای شخص فروتن

 • مزامیر ۱۳۲ - در ستایش خانهء خدا

 • مزامیر ۱۳۳- اتحاد برادرنه

 • مزامیر ۱۳۴ - دعوت به پرستش خداوند

 • مزامیر ۱۳۵ - سرود ستایش

 • مزامیر ۱۳۶ - سرود شکرگذاری

 • مزامیر ۱۳۷ - سوگنامهء تبعید شدگان

 • مزامیر ۱۳۸ - دعای شکرگذاری

 • مزامیر ۱۳۹ - خداوند، تو مرا می شناسی

 • مزامیر ۱۴۰ - دعا برای محافظت

 • مزامیر ۱۴۱ - دعای شامگاهان

 • مزامیر ۱۴۲ - دعا در هنگام پریشانی

 • مزامیر ۱۴۳ - تضرع به حضور خدا

 • مزامیر ۱۴۴ - سپاسگذاری پادشاه

 • مزامیر ۱۴۵ - سرود ستایش

 • مزامیر ۱۴۶ - سعادت توکل به خدا

 • مزامیر ۱۴۷ - در ستایش خدای قادر مطلق

 • مزامیر ۱۴۸ - دعوت به پرستش

 • مزامیر ۱۴۹ - سرود پرستش

 • مزامیر ۱۵۰ - خداوند را ستایش کنید