رادیو افغان - صدای زندگی

 

مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان

در این برنامه ها ما کار کرد خدای قادر مطلق را با انبیا از طریق کتاب مقدس مطالعه می کنیم، که او به انبیا در مورد مسیحیا یعنی عیسی مسیح چه فرموده است.

در این برنامه ها ما کار کرد خدای قادر مطلق را با انبیا از طریق کتاب مقدس مطالعه می کنیم، که او به انبیا در مورد مسیحیا یعنی عیسی مسیح چه فرموده است.