رادیو افغان - صدای زندگی

 

مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان

در این برنامه ها ما کار کرد خدای قادر مطلق را با انبیا از طریق کتاب مقدس مطالعه می کنیم، که او به انبیا در مورد مسیحیا یعنی عیسی مسیح چه فرموده است.

در این برنامه ها ما کار کرد خدای قادر مطلق را با انبیا از طریق کتاب مقدس مطالعه می کنیم، که او به انبیا در مورد مسیحیا یعنی عیسی مسیح چه فرموده است.

  • آدم و حوا، خدا نیک و مقدس است او انسان را بصورت کامل آفرید.

  • آدم و حوا، انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد.

  • آدم و حوا، انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد.

  • ابراهیم، خدا می خواهد انسان را نجات دهد. قربانی و کفاره.

  • موسی، هیچ کس در نظر خدا عادل نیست.

  • درس ششم: موسی، خدا انسان را به ضرورتش برای نجات دهنده مکرراً خاطر نشان می سازد.

  • درس هفتم: داود، مرد موافق دل خدا

  • درس هشتم: اشعیا، نجات دهندۀ موعود و مشخصات او

  • درس نهم: عیسی، او کی است؟

  • درس دهم: عیسی، قربانی او بالای صلیب و رستاخیز او.