رادیو افغان - صدای زندگی

 

بیا مرا پیروی کن

چطور كسى می تواند مسیحی یعنی پیروی عیسی مسیح شود؟ آیا مسیحیان نماز می خوانند؟ روزه میگیرند؟ زکات می دهند و حج میروند؟ برای جواب دادن به این سوالات و سوالات مختلف دیگر در مورد ایمان مسیحی که شما هر روز به آن مواجه می شوید، رادیو صدای زندگی سلسله برنامه های رادیویی زیر عنوان «بیا مرا پیروی کن» تهیه نموده است. این سلسله برنامه ها شامل ۴۰ برنامه است که استاد به دو شاگرد خود از پیرو شدن عیسی مسیح تا رسیدن به حج آسمانی تعلیم می دهد. شما دوست مهربان نیز دعوت هستید که در این سفر ما را همراهی کنید. در طول برنامه شما سرود های دلنشین روحانی نیز خواهید شنید.

چطور كسى می تواند مسیحی یعنی پیروی عیسی مسیح شود؟ آیا مسیحیان نماز می خوانند؟ روزه میگیرند؟ زکات می دهند و حج میروند؟ برای جواب دادن به این سوالات و سوالات مختلف دیگر در مورد ایمان مسیحی که شما هر روز به آن مواجه می شوید، رادیو صدای زندگی سلسله برنامه های رادیویی زیر عنوان «بیا مرا پیروی کن» تهیه نموده است. این سلسله برنامه ها شامل ۴۰ برنامه است که استاد به دو شاگرد خود از پیرو شدن عیسی مسیح تا رسیدن به حج آسمانی تعلیم می دهد. شما دوست مهربان نیز دعوت هستید که در این سفر ما را همراهی کنید. در طول برنامه شما سرود های دلنشین روحانی نیز خواهید شنید.