رادیو افغان - صدای زندگی

 

سئوالات مهم زندگی

سوالات مهم
جويندگان حقيقت ايمان مسيحی می توانند با طرح سوالات جواب های خود را دريافت کنند. بطور مثال:  

"آيا عيسی مسيح واقعاً کيست؟"  

"آيا او واقعاً مصلوب شد؟"  

"آيا روح القدس و يا تسلی دهنده کيست؟"  

"آيا مسيحيان چند کتاب روحانی دارند؟"  

"تثليث اقدس چيست؟"  

برنامه های "سوالات مهم" به اينگونه سوالات حياتی به اساس کلام خدا جواب ميدهد.

سوالات مهم جويندگان حقيقت ايمان مسيحی می توانند با طرح سوالات جواب های خود را دريافت کنند. بطور مثال: "آيا عيسی مسيح واقعاً کيست؟" "آيا او واقعاً مصلوب شد؟" "آيا روح القدس و يا تسلی دهنده کيست؟" "آيا مسيحيان چند کتاب روحانی دارند؟" "تثليث اقدس چيست؟" برنامه های "سوالات مهم" به اينگونه سوالات حياتی به اساس کلام خدا جواب ميدهد.