رادیو افغان - صدای زندگی

 

لوقا برای همه

این سریال بر اساس انجیل لوقا تهیه شده است.  که با بیان حقایق تولد، خدمت، مرگ و قیام عیسی مسیح را به شنوندگانش بازگو می‌کند.

این سریال بر اساس انجیل لوقا تهیه شده است. که با بیان حقایق تولد، خدمت، مرگ و قیام عیسی مسیح را به شنوندگانش بازگو می‌کند.