رادیو افغان - صدای زندگی

 

مژده ای نجات

درین برنامه ها در بارهٔ زندگی روزمرهٔ پیروان عیسی مسیح با شما حرف میزنیم.  ما این درس ها را از کتاب اعمال رسولان گرفته ایم.  لوقا نویسنده ای این کتاب است.  اگر در بارهٔ این برنامه ها کدام سوال و یا کدام پیشنهادی دارید لطفا از طریق ایمیل باما ارتباط بگیرید.

درین برنامه ها در بارهٔ زندگی روزمرهٔ پیروان عیسی مسیح با شما حرف میزنیم. ما این درس ها را از کتاب اعمال رسولان گرفته ایم. لوقا نویسنده ای این کتاب است. اگر در بارهٔ این برنامه ها کدام سوال و یا کدام پیشنهادی دارید لطفا از طریق ایمیل باما ارتباط بگیرید.