رادیو افغان - صدای زندگی

 

مژده ای نجات

درین برنامه ها در بارهٔ زندگی روزمرهٔ پیروان عیسی مسیح با شما حرف میزنیم. ما این درس ها را از کتاب اعمال رسولان گرفته ایم. لوقا نویسنده ای این کتاب است. اگر در بارهٔ این برنامه ها کدام سوال و یا کدام پیشنهادی دارید لطفا از طریق ایمیل باما ارتباط بگیرید.

درین برنامه ها در بارهٔ زندگی روزمرهٔ پیروان عیسی مسیح با شما حرف میزنیم. ما این درس ها را از کتاب اعمال رسولان گرفته ایم. لوقا نویسنده ای این کتاب است. اگر در بارهٔ این برنامه ها کدام سوال و یا کدام پیشنهادی دارید لطفا از طریق ایمیل باما ارتباط بگیرید.

 • اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱- ۱۱

 • اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱۲- ۲۶

 • اعمال رسولان فصل دوم از آیت۱- ۱۳

 • اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۱۴- ۲۸

 • اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۲۹- ۴۱

 • اعمال رسولان فصل دوم از آیت ۴۱- ۴۷

 • اعمال رسولان فصل سوم از آیت ۱- ۱۰

 • اعمال رسولان فصل سوم ۱۱- ۲۶

 • اعمال رسولان فصل چهارم از آیت ۱- ۲۲

 • اعمال رسولان فصل چهارم از آیت ۲۳- ۳۷

 • اعمال رسولان فصل پنجم از آیت ۱- ۱۶

 • اعمال رسولان فصل پنجم از آیت ۱۷ - ۴۲

 • اعمال رسولان فصل ششم از آیت ۱- ۷

 • اعمال رسولان فصل ششم از آیت ۸- ۱۵

 • اعمال رسولان فصل هفتم از آیت ۱- ۱۶

 • اعمال رسولان فصل هفتم از آیت ۱۷- ۴۳

 • اعمال رسولان فصل هفتم از آیت ۴۴- ۶۰

 • اعمال رسولان فصل هشتم از آیت ۱- ۲۴

 • اعمال رسولان فصل هشتم از آیت ۲۵- ۴۰

 • اعمال رسولان فصل نهم از آیت ۱- ۲۵

 • اعمال رسولان فصل نهم از آیت ۲۶- ۴۳

 • اعمال رسولان فصل دهم از آیت ۱-۳۳

 • اعمال رسولان فصل دهم از آیت ۳۴- ۴۸

 • اعمال رسولان فصل یازدهم

 • اعمال رسولان فصل دوازدهم

 • اعمال رسولان فصل سیزدهم از آیت ۱- ۲۵

 • اعمال رسولان فصل سیزدهم از آیت ۲۶- ۵۲

 • اعمال رسولان فصل چهادهم

 • اعمال رسولان فصل پانزدهم از آیت ۱- ۲۱

 • اعمال رسولان فصل پانزدهم از آیت۲۲- ۴۱

 • اعمال رسولان فصل شانزدهم از آیت ۱- ۱۵

 • اعمال رسولان فصل شانزدهم از آیت ۱۶- ۴۰

 • اعمال رسولان فصل هفدهم از آیت ۱- ۱۷

 • اعمال رسولان فصل هفدهم از آیت۱۸- ۳۴