رادیو افغان - صدای زندگی

 

مردم خدا

"مردم خدا" از پیدایش شروع شده و زندگی عیسی مسیح را در بر دارد ، که پیام کتاب مقدس را به سادگی میرساند.  این برنامه ها درامه های کوتاه را شامل میباشد تا کلام مقدس زنده تر و بهتر ارایه گردد.  

برای معلومات بیشترلطفا به آدرس

"مردم خدا" از پیدایش شروع شده و زندگی عیسی مسیح را در بر دارد ، که پیام کتاب مقدس را به سادگی میرساند. این برنامه ها درامه های کوتاه را شامل میباشد تا کلام مقدس زنده تر و بهتر ارایه گردد. برای معلومات بیشترلطفا به آدرس