رادیو افغان - صدای زندگی

 

زندگی هدفمند

هدف از زندگی چیست؟ چرا خدا این جهان را خلق کرده است؟ چگونه میتوانیم هدف زندگی خود را دریابیم؟ 
درین سلسله برنامه ها، ما در مورد بعضی سوالات بسا مهم زندگی که انسانها در مورد خدا دارند، صحبت میکنیم.

هدف از زندگی چیست؟ چرا خدا این جهان را خلق کرده است؟ چگونه میتوانیم هدف زندگی خود را دریابیم؟ درین سلسله برنامه ها، ما در مورد بعضی سوالات بسا مهم زندگی که انسانها در مورد خدا دارند، صحبت میکنیم.

 • مه چرا د ای دنیا پیدا شدیم؟

 • خدا مبدای همه چیز است.

 • در خلقت یک هدف وجود دارد؟

 • استالفی هدف زندگی اس را در خدا یافت.

 • ما خلق شده ایم تا خدارا جلال بدهیم.

 • خواهر مریم جلال خدا را در عیسی مشاهده کرد.

 • ما برای ابدیت خلق شده ایم.

 • خلق شده ایم تا خالق را خشنود سازیم.

 • عیسی در ازل موجود بوده است.

 • عیسی دروازه بهشت است.

 • خوشبختی حقیقی

 • مشاور عجیب!

 • تنها توسط ایمان نجات میابیم

 • عیسی یگا نه راه صلح و آشتی

 • ما درین دنیا برای تشکیل خانواده الهی زندگی میکنیم.

 • ما درین دنیا زندگی میکنیم تا مانند عیسی شویم.

 • ما درین دنیا برای خدمت خدا زندگی میکنیم.