رادیو افغان - صدای زندگی

 

زندگی هدفمند

هدف از زندگی چیست؟ چرا خدا این جهان را خلق کرده است؟ چگونه میتوانیم هدف زندگی خود را دریابیم؟ 
درین سلسله برنامه ها، ما در مورد بعضی سوالات بسا مهم زندگی که انسانها در مورد خدا دارند، صحبت میکنیم.

هدف از زندگی چیست؟ چرا خدا این جهان را خلق کرده است؟ چگونه میتوانیم هدف زندگی خود را دریابیم؟ درین سلسله برنامه ها، ما در مورد بعضی سوالات بسا مهم زندگی که انسانها در مورد خدا دارند، صحبت میکنیم.