رادیو افغان - صدای زندگی

 

مواد درسی

در اینجا شما یک سلسله مطالب درسی را می یابید که جهت فراگیری کلام خدا می توان از آن استفاده کرد و نیز برای درس دادن به دیگران قابل استفاده می باشد.

در اینجا شما یک سلسله مطالب درسی را می یابید که جهت فراگیری کلام خدا می توان از آن استفاده کرد و نیز برای درس دادن به دیگران قابل استفاده می باشد.