رادیو افغان - صدای زندگی

 

مواد درسی

در اینجا شما یک سلسله مطالب درسی را می یابید که جهت فراگیری کلام خدا می توان از آن استفاده کرد و نیز برای درس دادن به دیگران قابل استفاده می باشد.

در اینجا شما یک سلسله مطالب درسی را می یابید که جهت فراگیری کلام خدا می توان از آن استفاده کرد و نیز برای درس دادن به دیگران قابل استفاده می باشد.

 • آیا میخواهید زندگی تان نو شود؟

 • ما مسیحیان به چگونه یک خدا باور داریم؟

 • من و تو هردو گنهکار هستیم.

 • آ یا میتوانیم بر گناه غلبه کنیم؟

 • آیا میتوانیم آواز خدا را بشنویم؟

 • تولد مسیح و روز نو روز

 • تنها عیسی میتواند بشما امید بدهد.

 • آغوش مسیح برای همه باز است.

 • عیسی مرا تبدیل کرد و شمارا هم میتواند تبدیل کند.

 • چگونه باور کرد که عیسی خدا باشد؟

 • عیسی زندگی حقبین را تبدیل کرد.

 • دوست ما گفت: ''کتابمقدس تغیر خورده است''.

 • چطور میتوانیم خودرا نجات بدهیم؟

 • ایا میخواهید به بهشت بروید؟

 • ایا ما سه خدارا پرستش میکنیم؟

 • کلام خدا چراغ است برای پاهای ما

 • کلام خدا زندگی مارا تبدیل میکند

 • روح القدس راهنمای زندگییک مسیحی

 • روحالقدس قناعت دل

 • عیسی یعنی خدا نجات میدهد

 • عیسی برای ما مرد

 • عیسی بالاتر از انبیا

 • عیسی را به قلبت دعوت کن

 • بگذار عیسی مالک قلبت باشد

 • عیسی یگانه راه بسوی بهشت

 • آیا مسیحیان روز ه میگیرند؟

 • عیسی مسیح زندگی خواهر زیبارا تبدیل کرد.

 • عیسی مثال دعا را بما میدهد

 • عیسی در مورد دعا تعلیم میدهد

 • به کدام نوع دعا جواب داده میشود

 • خدا زندگی دو خواهر مارا تبدیل کرد