رادیو افغان - صدای زندگی

 

این عیسی کی است؟

 
  مسیحیت واقعی چیست؟ 
 یک شخص کامل را در کجا میتوانم یافت تا ازو پیروی کنم؟  
 چگونه میتوانم ازنا کامی به یک زندگی موفق ورستگار برسم؟  
 آیا کدام خبرخوش هم وجود دارد که به من امید جاودان بدهد؟  
 
دوستان عزیز
 

اگر شما هم با اینگونه سوالات روبرو هستید ومیخواهید به آنها جواب دریافت کنید، لطفا به سلسله برنامه های جدید ما تحت عنوان " عیسیی کیست ؟" به دقت گوش دهید زیرادر نهایت امر تنها درعیسی مسیح است که ما میتوانیم به سوالات مهم زندگی جواب دریافت کنیم.

مسیحیت واقعی چیست؟ یک شخص کامل را در کجا میتوانم یافت تا ازو پیروی کنم؟ چگونه میتوانم ازنا کامی به یک زندگی موفق ورستگار برسم؟ آیا کدام خبرخوش هم وجود دارد که به من امید جاودان بدهد؟ دوستان عزیز اگر شما هم با اینگونه سوالات روبرو هستید ومیخواهید به آنها جواب دریافت کنید، لطفا به سلسله برنامه های جدید ما تحت عنوان " عیسیی کیست ؟" به دقت گوش دهید زیرادر نهایت امر تنها درعیسی مسیح است که ما میتوانیم به سوالات مهم زندگی جواب دریافت کنیم.

 • یک محقق میخواهد بداند که پیروان مسیح چند خدارا پرستش میکنند

 • خوشا به حال کسیکه به مردم خوشخبری می آورد

 • شیا طین هم به خداایمان دارند و ار ترس میلرزند

 • عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است

 • عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است 2

 • دیګر من نی بلکه مسیح است که در من زندګی میکند

 • مسیحیت یعنی مسیح را در خود داشتن است

 • گناه یعنی به خطا رفتن از هدف

 • زیرا از درون دل انسان ییرون میشود خیالات بد

 • عصبانیت در خطر قضاوت است

 • نوروز- تولد نو پلان ازلی خداست