رادیو افغان - صدای زندگی

 

این عیسی کی است؟

 
  مسیحیت واقعی چیست؟ 
 یک شخص کامل را در کجا میتوانم یافت تا ازو پیروی کنم؟  
 چگونه میتوانم ازنا کامی به یک زندگی موفق ورستگار برسم؟  
 آیا کدام خبرخوش هم وجود دارد که به من امید جاودان بدهد؟  
 
دوستان عزیز
 

اگر شما هم با اینگونه سوالات روبرو هستید ومیخواهید به آنها جواب دریافت کنید، لطفا به سلسله برنامه های جدید ما تحت عنوان " عیسیی کیست ؟" به دقت گوش دهید زیرادر نهایت امر تنها درعیسی مسیح است که ما میتوانیم به سوالات مهم زندگی جواب دریافت کنیم.

مسیحیت واقعی چیست؟ یک شخص کامل را در کجا میتوانم یافت تا ازو پیروی کنم؟ چگونه میتوانم ازنا کامی به یک زندگی موفق ورستگار برسم؟ آیا کدام خبرخوش هم وجود دارد که به من امید جاودان بدهد؟ دوستان عزیز اگر شما هم با اینگونه سوالات روبرو هستید ومیخواهید به آنها جواب دریافت کنید، لطفا به سلسله برنامه های جدید ما تحت عنوان " عیسیی کیست ؟" به دقت گوش دهید زیرادر نهایت امر تنها درعیسی مسیح است که ما میتوانیم به سوالات مهم زندگی جواب دریافت کنیم.