رادیو افغان - صدای زندگی

گوش دادن در اینجا ۲۴\۷

موج متوسط روزانه در ۱۴۶۷ کیلو هرتز - ۲۰:۰۰ افغانستان

منابع دیگر