رادیو افغان - صدای زندگی

گوش دادن در اینجا ۲۴\۷

موج متوسط روزانه در ۱۴۶۷ کیلو هرتز - ۷:۳۰ افغانستان

منابع دیگر